Schoolinformatie

Zoek een medewerker

Zoek in de jaarplanning

Schoolinformatie

Kwaliteit en resultaten

Het Maerlant zet zich in om alle leerlingen op school zo goed mogelijk tot hun recht te laten komen. Daarnaast probeert de school leerlingen die aan de onder- of bovenkant extra stimulans nodig hebben te helpen. 

Zowel de slagingspercentages van het Maerlant als de resultaten vanuit de meerjarenopbrengst behoren tot de hoogste in de regio. Via deze link zijn altijd de meest recente onderwijsresultaten terug te vinden.

Ook op het gebied van gezond eten streven wij naar kwaliteit. Klik hier voor ons beleidsplan.

Ouder- en leerlingtevredenheid

Ouder en leerlingtevredenheid

Om de twee jaar houdt de school onder ouders, leerlingen en medewerkers een tevredenheidspeiling. De resultaten van deze peilingen worden afgezet tegen andere scholen in Nederland én andere scholen binnen VO Haaglanden. De schoolleiding gebruikt de uitkomsten om aspecten binnen school te verbeteren.  

Vragen, opmerkingen en/of klachten

Zowel voor de leerling als voor de ouders is de mentor in principe het eerste aanspreekpunt voor een vraag, opmerking of klacht. Als een vraag of klacht niet naar tevredenheid wordt afgehandeld, dan kan men terecht bij de leerlaagcoördinator. Deze treedt zo nodig in contact met de schoolleiding. De schoolleiding is uiteindelijk verantwoordelijk voor het goed behandelen van eventuele klachten en verwijst waar nodig door als zij een klacht niet naar tevredenheid kan afhandelen. 

In de wettelijk verplichte klachtenregeling is de gehele procedure nauwkeurig vastgelegd. Deze is op te vragen bij de administratie van de school. ZIe hiervoor ook de site van de stichting waarbij het Maerlant-Lyceum is aangesloten: VO Haaglanden

Inspraak leerling en ouder

Leerlingenpanels

Vertegenwoordigers van alle klassen in de onder- en bovenbouw spreken tweemaal per jaar met de schoolleiding over praktische zaken op school. Wat gaat er goed en wat kan beter? 

Leerlingenstatuut

In het leerlingenstatuut van het Maerlant zijn de rechten en plichten van de leerlingen vastgelegd. Het leerlingenstatuut wordt jaarlijks getoetst en zo nodig aangescherpt. Klik hier voor het leerlingenstatuut en hier voor de leefregels van onze school.

Klassenouders

Iedere klas heeft een of meer ouders die een coördinerende rol spelen. Dat zijn de zgn. KOV-ouders (KlassenOuderVertegenwoordigers). Zij vormen het aanspreekpunt voor de overige ouders en spreken tijdens de KOV-avonden met de Ouderraad en de schoolleiding over zaken die spelen. Daarnaast organiseren de KOV-ouders voor de ouders van hun klas jaarlijks een bijeenkomst bij een KOV-ouder thuis. Daarbij is ook de mentor aanwezig. 

Ouderraad

De Ouderraad speelt een verbindende rol tussen schoolleiding en ouders en vervult een adviserende rol naar de schoolleiding toe. De Ouderraad bestaat uit circa zes ouders die voor een aantal jaar zitting nemen. Maandelijks komt de Ouderraad bijeen: met elkaar, maar ook met de rector tijdens het rectoroverleg. Ook met de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad heeft de Ouderraad in voorkomende gevallen contact. De ouderraad is bereikbaar via: ouderraad@maerlant-lyceum.nl

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) adviseert het bestuur en de schoolleiding over beleidszaken en stemt al dan niet in met voorgenomen besluiten. In de MR zijn medewerkers, leerlingen en ouders vertegenwoordigd. De MR komt regelmatig, maar minimaal tweemaal per jaar, samen om te overleggen, al dan niet in aanwezigheid van de rector. De MR is bereikbaar via: mr@maerlant-lyceum.nl.

Programma van toetsing en afsluiting

Klik op de link van de klas voor het PTA en toetsoverzicht van 2023-2024
examenreglement
klas 1
klas 2 atheneum-havo
klas 2 vwo
klas 3 havo
klas 3 vwo
cohort 2023-2025 havo (voor klas 4 havo)
cohort 2023-2026 vwo (voor klas 4 vwo)
klas 5 havo
klas 5 vwo
klas 6 vwo

Zorg en Passend Onderwijs

Het voornaamste doel van de leerlingbegeleiding en extra ondersteuning op het Maerlant-Lyceum is om zoveel mogelijk leerlingen op verantwoorde wijze te laten deelnemen aan het onderwijsleerproces. De klassenmentor en jaarlaagcoördinator zijn voor de leerling en ouders het eerste aanspreekpunt.

Het zorgteam op het Maerlant is als volgt samen gesteld:

Intern zorgteam

Kristel Oolbekkink
Coördinator Zorg & Passend Onderwijs

Annique Stevens en Judith Aerts
Coördinator dyslexie / remedial teacher

Externe zorgpartners

Anna Riabokon
schoolmaatschappelijk werker

Esther Frusch
schoolcoach

Mariëlle Smits
Ambtelijk secretaris/Consulent Schoolondersteuningsteam
SWV Zuid-Holland West

Schoolartsen en - verpleegkundigen van het CJG
Meer informatie klik hier
Website: www.cjgdenhaag.nl en www.jongerenconsult.nl

Alyssa Vespa
Leerplichtambtenaar/Casemanager Voortijdig Schoolverlaten

Iedere regio heeft sinds dit schooljaar een ouder- en jeugdsteunpunt. Voor onze regio is meer informatie te vinden via deze link: Ouder- en jeugdsteunpunt - SWV Zuid Holland West (swvzhw.nl)

Klik hier voor het schoolondersteuningsprofiel. Klik hier voor het anti-pestprotocol. Klik hier voor het dyslexiebeleid. Klik hier voor het statuut vertrouwenspersoon.

Schoolkosten

Brugklas

havo/vwo

Algemene ouderbijdrage

€ 220

Zeelandreis*

€ 195

Lockers**

€ 100,75


Tweede klas

havo

vwo 

Algemene ouderbijdrage

€ 220

€ 220

Gymnasiumreis

€ 225


Derde klas

 havo

vwo 

Algemene ouderbijdrage

€ 220

€ 220

B2 First examen € 235

Edinburghreis*

€ 645

Londenreis* 

€ 500


Vierde klas

havo

vwo 

Algemene ouderbijdrage

€ 220 

€ 220

B2 First examen (facultatief)
computer based
€ 245
Keuzesport € 65

Berlijnreis* 

€ 565

Griekenlandreis***

€ 850


Vijfde klas

havo

vwo 

Algemene ouderbijdrage

€ 220

€ 220

Keuzesport

€ 30

€ 65

C1 Adv-examen*** (Engels)

€ 350

DELF-examen*** (Frans)

€ 130

Goethe-examen*** (Duits)

€ 130

Italiëreis

€ 870

Griekenland***

€ 850


Zesde klas

vwo

Algemene ouderbijdrage

€ 220

Keuzesport

€ 30,-

C2-examen*** (Engels)

€ 325

* De prijzen van de reizen kunnen nog wijzigen. Bovenstaand bedrag is op basis van vorig jaar en afhankelijk van het aantal leerlingen en activiteiten tijdens de reis.

** Voor de locker wordt in de brugklas een eenmalige borg van € 10,00 gefactureerd. Bij het verlaten van de school wordt de borg terugbetaald bij inlevering van beide originele sleutels. 

*** Keuze voor deelname. Men kan in de klas en/of per brief aangeven of de leerling aan desbetreffende reis/activiteit wil deelnemen. De prijzen van de reizen kunnen nog wijzigen. 

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage is opgebouwd uit een basis­bedrag en een bedrag voor kosten voor activiteiten. De hoogte en de besteding van de ouder­bijdragen worden in overleg met de ouder- en leerlinggeleding van de MR vast­gesteld. Met de algemene ouderbijdrage worden onder andere gefinancierd: extra leer- en hulp­middelen, ict-voorzieningen, educatieve reizen, sportdagen en culturele projecten.De bijdrage voor onderwijsondersteunende activiteiten wordt bijvoorbeeld gebruikt voor onder meer de Ouderraad, leerlingenvereniging, maar ook voor een tegemoetkoming in de schoolkosten voor minder draagkrachtige ouders. Verder worden gelden besteed aan de aanschaf van onderwijskundige voorzieningen die door de overheid niet worden gesubsidieerd.

Innen ouderbijdrage 

Met betrekking tot het innen van de ouder­bijdrage wordt, conform wettelijke bepalingen, jaarlijks een overeenkomst met de ouders afgesloten. De ouder­bijdrage is in principe vrijwillig, maar wij hopen dat ouders de noodzaak ervan inzien en het Maerlant de mogelijkheid bieden om onderwijs op een goed niveau aan te bieden.

Schoolboeken

Ook dit jaar krijgen leerlingen gratis schoolboeken. Maerlant-leerlingen kunnen direct via Van Dijk Educatie hun bestelling doen.

Tegemoetkoming schoolkosten

Indien ouders niet in staat zijn om de ouderbijdrage zelf (volledig) te betalen, kunnen zij in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de schoolkosten. U kunt hiervoor per mail contact opnemen met de rector.

Scholierenongevallenverzekering

De school heeft een collectieve scholierenongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering is van kracht op weg van huis naar school, gedurende het verblijf op school, alsmede tijdens de activiteiten buiten de school. Dit laatste geldt alleen in schoolverband en onder toezicht en dan ook weer op de terugweg van school naar huis. De verzekering omvat tevens het ongevallen-risico als gevolg van stoeien van de leerlingen onderling.

De Vierde Haagse Opleidingsschool (4OLS)

Binnen 4OLS werken zeven Haagse vo-scholen en drie lerarenopleidingen nauw samen om studenten op te leiden tot startbekwame docenten in het voortgezet onderwijs. Binnen 4OLS worden studenten voor een belangrijk deel in de praktijk opgeleid. In februari 2020 is de eerste groep studenten binnen 4OLS gestart met hun opleidingstraject.

Wat is samen opleiden?
•  Opleiden van nieuwe docenten (hbo en wo).
•  Door scholen en lerarenopleidingen samen.
•  In een opleidingsschool (het samenwerkingsverband tussen scholen en lerarenopleidingen).
•  Voor een belangrijk deel in de praktijk (40-50% van het curriculum, via het opleidingsprogramma van de opleidingsschool).

4OLS Partners
Binnen 4OLS werken de volgende vo-scholen en lerarenopleidingen samen:
De vo-scholen:
•  Gymnasium Haganum;
•  Zuid-West College;
•  Sint-Maartenscollege;
•  Gymnasium Novum;
•  Maerlant-Lyceum
•  François Vatel;
•  Vrijzinnig-Christelijk Lyceum;
•  Scholengemeenschap Dalton Voorburg.

De lerarenopleidingen:
•  Hogeschool Rotterdam, Instituut voor Lerarenopleidingen (hbo);
•  Universiteit Leiden, ICLON (wo);
•  TU Delft, SEC (wo).

4OLS visie
In de visie van 4OLS staat de mens centraal. We hebben twee belangrijke pijlers in onze visie: persoonlijke verbinding en persoonlijke ontwikkeling.

Persoonlijke verbinding:
•  tussen docent-leerling;
•  binnen de school en het instituut;
•  binnen de opleidingsschool;
•  met de omgeving.

Persoonlijke ontwikkeling:
•  Bildung;
•  onderzoekende houding;
•  maatwerk.

Het 4OLS opleidingsprogramma
•  Werkplekleren op school
•  Gezamenlijk programma op 4OLS-niveau (op wisselende 4OLS-locaties):
                       •  werkbijeenkomsten;
                       •  intervisie.

Voor collega’s
Leerlingen zijn gebaat bij goede leraren. En aankomend leraren zijn gebaat bij goede opleiders en begeleiders. Daarom investeren we binnen 4OLS in goed opgeleide professionals binnen de scholen en lerarenopleidingen: werkplekbegeleiders, schoolopleiders en instituutsopleiders.
We zijn als scholen en lerarenopleidingen binnen 4OLS samen verantwoordelijk voor het opleiden van nieuwe leraren. We werken daarom als scholen en instituten nauw samen op alle fronten: van de (door)ontwikkeling van het curriculum tot het gezamenlijk begeleiden, opleiden en beoordelen van onze studenten.
 

Privacyreglement VO Haaglanden

VO Haaglanden hecht veel waarde aan het waarborgen van uw privacy, en gaat zorgvuldig en correct om met alle verkregen persoonsgegevens. Het privacybeleid van VO Haaglanden is uitgewerkt in een privacyreglement voor (oud-) leerlingen en een privacyreglement voor (oud-) medewerkers. In deze reglementen is uitgelegd op welke wijze VO Haaglanden persoonsgegevens verwerkt. Deze reglementen treft u hieronder aan.

De persoonsgegevens van (oud-)leerlingen en betrokkenen bij het onderwijs worden verwerkt met als doel onderwijs te kunnen bieden en te voldoen aan verschillende wettelijke verplichtingen. Deze doelen zijn nader uitgewerkt in artikel 3 van het Privacyreglement verwerking leerlinggegevens. De persoonsgegevens van (oud-)medewerkers en sollicitanten worden verwerkt voor verschillende doeleinden die nader zijn uitgewerkt in Bijlage 1 tot en met 5 bij het Privacyreglement verwerking gegevens personeel. De soorten persoonsgegevens die worden verwerkt door VO Haaglanden, zijn uitgewerkt in artikel 5 van beide reglementen. De grondslagen voor verwerking van persoonsgegevens van leerlingen en medewerkers zijn uitgewerkt in artikel 6 van de reglementen.

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats conform de bepalingen en beginselen uit de AVG. Dit houdt onder andere in dat er altijd uitgegaan wordt van noodzakelijkheid van de verwerking, en er niet meer gegevens worden verwerkt dan noodzakelijk om onze rechten en plichten als onderwijsinstelling na te komen. Dit betekent ook dat de gegevens niet zullen worden gebruikt voor andere doeleinden dan die in de reglementen zijn beschreven. De persoonsgegevens worden bewaard op een afgesloten / afgeschermde plek en alleen die medewerkers kunnen bij de gegevens, die dat ook voor de uitvoering van hun werk nodig hebben. Daarnaast bewaren wij de gegevens niet langer dan noodzakelijk is.

De specifieke rechten van ouders en/of leerlingen en medewerkers zijn uitgewerkt in artikel 11 van de reglementen.

Klachten

Heeft u klachten over de verwerking van persoonsgegevens? Dan kunt u uw klacht melden bij uw school of bij de Functionaris Gegevensbescherming (FG) van VO Haaglanden. U kunt de functionaris Gegevensbescherming bereiken via onderstaande contactgegevens.

Contact

Bij vragen over de verwerking van persoonsgegevens of het privacybeleid kunt u contact opnemen met uw school of VO Haaglanden (berg@maerlant-lyceum.nl).

Contactgegevens

Stichting Voortgezet Onderwijs Haaglanden

Postadres:                          

Parkstraat 83                      

2514 JG Den Haag

Functionaris Gegevensbescherming

Mohammad Mousavi:  M.Mousavi@privacyunited.com