Ons onderwijs

Het Maerlant-Lyceum is een openbare school voor gymnasium, atheneum en havo in de Haagse wijk Benoordenhout. De school telt ongeveer 1.130 leerlingen en 110 medewerkers. Zij biedt een veilige en vertrouwde leeromgeving waar goed presteren en met plezier naar school gaan samenvallen. Het Maerlant-Lyceum kenmerkt zich door drie speerpunten: versterkt taalonderwijs, bètaonderwijs en het gymnasium.

Onderwijsaanbod

Brugklas

Maerlant-Lyceum biedt twee soorten brugklassen: gymnasium en atheneum/havo. In de brugklas staan Nederlands, Engels, Frans, aardrijkskunde, geschiedenis, wiskunde, biologie, kunst, drama (in het Engels) en lichamelijke opvoeding op het programma. Gymnasium­leerlingen krijgen ook Latijn. Brugklassers krijgen tijd om te wennen aan hun nieuwe schoolomgeving, de begeleiding is daarop afgestemd. Bij het tweede rapport geven de docenten een advies voor de tweede klas: gymnasium, atheneum of havo. De docenten bepalen uiteindelijk – op basis van de resultaten – waar de leerling naar toegaat.

Gymnasium

Naast havo en atheneum bieden we als school een brede en vormende gymnasium-opleiding aan. De opleiding start in de brugklas voor leerlingen met een sterk VWO-advies en die ervoor hebben gekozen. In deze eerste klas starten we met Latijn en vanaf klas 2 komt er Grieks bij. Na klas 3 kiezen de leerlingen tenminste één taal in hun profiel om uiteindelijk in klas 6 het gymnasiumdiploma te kunnen ontvangen. Het begrijpen van deze oude talen en culturen vergt analytische vaardigheden en flink wat doorzettingsvermogen. Op onze school bestaat de gymnasiumafdeling uit een homogene groep intelligente en gemotiveerde leerlingen. De leerlingen krijgen een uitdagend programma, waarin ook bij andere schoolvakken meer wordt aangeboden dan strikt noodzakelijk is. 

Tweede klas

In de tweede klas worden de vakken uitgebreid met natuurkunde en Duits en voor de gymnasiasten ook met Grieks. Tijdens het mentoruur is er extra aandacht voor studie- en sociale vaardigheden en voor de resultaten en het welbevinden van de leerlingen. Aan het einde van het tweede jaar bekijken de docenten opnieuw of het gekozen onderwijsniveau past bij de leerling. 

Derde klas

In de derde klas krijgen leerlingen ook scheikunde en economie. Aan het einde van het schooljaar kiezen ze welke van de vier profielen zij in de bovenbouw gaan volgen: Natuur & Techniek (N&T), Natuur & Gezondheid (N&G), Economie & Maatschappij (E&M) of Cultuur & Maatschappij (C&M). Tijdens het mentor­uur besteedt de mentor aandacht aan de profielkeuze. Het Maerlant-Lyceum geeft veel voorlichting over bèta en techniek bij de profielkeuze in de derde klas en de beroepskeuze in de bovenbouw, zodat elke leerling een goede keuze kan maken voor de toekomst.

Bovenbouw havo

Het havo leidt leerlingen op voor opleidingen binnen het hoger beroepsonderwijs (hbo). Vanaf de vierde klas werken de leerlingen aan de hand van zogenaamde Programma’s van Toetsing en Afsluiting (PTA’s) aan het examen.

Het overgangscijfer van de examenvakken in 4 havo vormt het eerste cijfer van de schoolexamens in 5 havo. Voor de meeste vakken volgt na het schoolexamen het centraal examen in 5 havo. Leerlingen die de bovenbouw afsluiten met een havodiploma kunnen instromen in 5 vwo. Als voorwaarde voor toelating geldt wel dat er een motivatiebrief wordt geschreven voor instroom.

Bovenbouw vwo

Het vwo (atheneum en gymnasium) is de vooropleiding voor het wetenschappelijk onderwijs. Inhoudelijk stellen de vakken dan ook hoge eisen aan de leerling. Ook in de manier van werken vraagt het vwo veel van de leerlingen. Zelfstandig werken en eigen verantwoordelijkheid worden in de hoogste jaren steeds belangrijker. Vanaf de vierde klas werken de leerlingen met zogenaamde Programma’s van Toetsing en Afsluiting (PTA’s) en studiewijzers, waarin het programma voor een langere periode staat beschreven. 

Een aantal vakken wordt met een schoolexamen afgesloten in 4 of 5 vwo. Die vakken kennen geen centraal examen. Het overgangscijfer van de overige examenvakken van 5 naar 6 vwo wordt het eerste cijfer dat meetelt voor het schoolexamen. Voor deze vakken volgt in 6 vwo na het schoolexamen het centraal examen.

Speerpunten

Versterkt taalonderwijs

Leerlingen die met een diploma de school verlaten, vliegen uit over de hele wereld, een wereld waarin steeds meer sprake is van contact tussen landen, organisaties, bedrijven en mensen. Internationale oriëntatie is dus absoluut noodzakelijk voor onze leerlingen, net zoals het goed beheersen van de Engelse taal. Het Maerlant-Lyceum speelt hierop in door onder meer alle klassen extra lesuren Engels aan te bieden.

Verder kunnen leerlingen in de bovenbouw met Frans in hun pakket een verdiepings­programma (DELF) volgen voor deze taal. Ten slotte biedt de school een programma aan met versterkt Duits in samenwerking met het Goethe-Institut.

Bètaonderwijs

Het Maerlant-Lyceum zet zich al enige tijd actief in voor aantrekkelijk, vernieuwend en kwalitatief hoogstaand bètaonderwijs. Het is belangrijk dat leerlingen de kans krijgen om hun (bèta)talenten te ontwikkelen. Bètaonderwijs stimuleert het analytisch denken en de creativiteit. Bovendien geeft een bèta-achtergrond veel vrijheid in de studie- en beroepskeuze. De school onderneemt jaarlijks een groot aantal bètagerelateerde activiteiten, zoals de Career Day, Vaar je rijk, Shell Energy Lab, Discovery Truck en een bezoek aan het boorkernenlab. Ook een bezoek aan de snijzaal met het vak biologie in 4VWO zit in ons curriculum. Zo kunnen leerlingen ervaren wat het inhoudt als je geneeskunde wil gaan studeren.

Gymnasium

Met zijn gymnasiumopleiding bouwt het Maerlant-Lyceum voort op de traditie van het Tweede Stedelijk Gymnasium. Dat werd opgericht in 1917 en sinds 1946 voortgezet als Maerlant-Lyceum.

Naast het reguliere lesprogramma zijn er speciale gymnasiumactiviteiten. In september houden we onze gymnasiumdag waarop we met alle gymnasiasten samen op pad gaan. In januari hebben we voor het hele eerste leerjaar een actieve doe-route door de school, het project Brood & Spelen. Ook organiseren we voor klas 2 een driedaagse excursie naar Trier en in de bovenbouw een studiereis naar Griekenland.

Bij vervolgstudies is een gymnasiale opleiding een belangrijke steun, bijvoorbeeld bij alle talenstudies, maar ook bij rechten, geneeskunde, filosofie, geschiedenis, archeologie en kunstgeschiedenis.

Blik op de toekomst

Om ons onderwijs nog meer toekomstgericht te maken, zijn ICT en duurzaamheid aan onze bestaande speerpunten toegevoegd. We streven ernaar om binnen twee schooljaren een gecertificeerde Eco-school te worden, waarbij wij leerlingen mobiliseren om met verschillende activiteiten hun steentje bij te dragen aan het milieu en de wereld om ons heen.

Daarnaast staan voor de onderbouw zogenaamde Maerlant Weken op de agenda, waarin toekomstgericht leren in verschillende werk­vormen centraal staat. Zowel voor docenten als leerlingen zal ICT een grotere plaats binnen ons bestaande onderwijs krijgen door de komst van de nieuwste digiborden en laptopkarren.

Sport en cultuur

Het Maerlant-Lyceum heeft twee gymzalen. In de hoogste twee leerjaren kunnen leerlingen kiezen uit een groot aantal sporten, zoals aerobics, cricket, dans, fitness, golf, rugby, squash, softbal, tennis, voetbal, watersporten en zelfverdedigingssporten. Het vak keuze­sport is onderdeel van het schoolexamen.

Leerlingen in de bovenbouw gaan voor het vak CKV (Culturele en Kunstzinnige Vorming) of KCV (Klassieke Culturele Vorming) naar theatervoorstellingen, workshops en tentoonstellingen.

Talentontwikkeling

Het Maerlant-Lyceum zet zich in om alle leerlingen op school zo goed mogelijk tot hun recht te laten komen. Daarnaast probeert de school leerlingen die aan de onder- of bovenkant extra stimulans nodig hebben te helpen.

Wie bijvoorbeeld in de brugklas extra ondersteuning nodig heeft, krijgt dat tijdens speciale steunlessen Nederlands, Engels, Frans en wiskunde.

Getalenteerde leerlingen uit 5 vwo mogen deelnemen aan speciale master­classes; een groot aantal leerlingen doet ieder jaar mee aan Pre-University activiteiten in Leiden, de Junior Med School van de Erasmus Universiteit in Rotterdam wordt ook vaak bezocht door Maerlanders. 

Leerlingen voor wie het leerproces – door verschil­lende omstandig­heden – soms moeizaam verloopt, krijgen door persoonlijke aandacht en coaching een extra steuntje in de rug.